Genom att kartlägga dina/era unika förutsättningar, både biologiska och relationella, kan vi använda rätt verktyg för att stödja det friska och hantera de utmaningar som finns. Jag utgår ofta från mentaliseringsbaserade och affektfokuserade teorier, och arbetar även med bland annat KBT och ACT.


Jag har arbetat med handledning av personal inom vård och omsorg, och tror att professionellt stöd till trygghet och mentalisering hos individer ligger till grund för arbetslust och kvalité i arbetet de utför.