Individuella samtal

Psykologisk behandling

Alla människor utsätts någon gång i livet för svårigheter och utmaningar. Ibland är det övergående kriser och ibland mer långvariga problem. Oavsett om du befinner dig i en akut kris eller lider av livslånga besvär är du välkommen att söka professionell hjälp hos mig. Jag erbjuder samtal och psykoterapi för flertalet vanliga problem, som stress, negativ självbild och ångest.

Nedan finns några av de områden jag kan hjälpa dig med:

  • Relationssvårigheter, anknytning och kommunikationssvårigheter

  • Kriser, sorg och trauma

  • Depression eller oro och ångest

  • Stress och utmattning

  • Sömnproblem

  • Psykosomatiska besvär

  • Anpassning vid neuropsykiatriska, eller liknande, svårigheter

  • Existentiella samtal

  • Psykologbedömning samt remiss till lämplig instans

Genom att titta på dina unika förutsättningar, både biologiska och relationella, kan vi använda rätt verktyg för att stödja det friska och hantera de utmaningar som finns. Jag har ett integrativt förhållningssätt, vilket innebär att jag kombinerar teorier och erfarenheter från olika terapeutiska inriktningar för att möta dina eller era behov. För mig är en helhetssyn på människan självklar; där känslomässiga, sociala, fysiska och existentiella behov alltid finns med i samtalen.

Jag utgår ofta från relationella, mentaliseringsbaserade och affektfokuserade teorier, och arbetar även med bland annat KBT och ACT.​

Rådgivning och stödsamtal

Ibland behöver man enstaka samtal för rådgivning och stöd, det kan handla om en konkret och väl avgränsad fråga eller ett bollplank med psykologisk kunskap. 

Föräldrastöd

Att vara förälder kan vara oerhört utmanande. Att få stöd av en utomstående kan hjälpa en att få ökad kunskap och hitta nya strategier som sedan kan testas i vardagen. Hit kan du söka dig ensam eller med din partner för stöd.

Då många inte har finansiella medel att bekosta föräldrastöd själv, vill jag lyfta att det även går att vända sig till Barnhälsovården i Sörmland som erbjuder stöd till familjer som behöver.